Pogoji poslovanja  

 

I. UVOD IN DEFINICIJE

PROGRAMSKA OPREMA je spletna stran, spletna trgovina, po meri izdelana programska oprema, spletna storitev postly.si ali spletna storitev promo.si ali gostovanje na strežnikih podjetja Revolver d.o.o.

Naročnik PROGRAMSKE OPREME ter ostalih storitev, ki jih ponuja družba Revolver d.o.o., je pred njeno uporabo seznanjen s splošnimi pogoji in pravili uporabe, ki so dostopni na spletni strani družbe. Ob registraciji na spletne strani ali z naročilom izdelave ali podpisom pogodbe o izdelavi naročnik soglaša s splošnimi pogoji uporabe. Ob naročilu PROGRAMSKE OPREME naročnik vstopa v pogodbeno razmerje z družbo Revolver d.o.o. in potrjuje sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja. IZVAJALEC je družba Revolver d.o.o., Legen 19, 2380 Slovenj Gradec, ki na svojih spletnih straneh ponuja možnost naročila in UPORABE PROGRAMSKE OPREME. NAROČNIK je fizična oz. pravna oseba, ki je pridobila pravico do uporabe licence PROGRAMSKE OPREME in oseba, ki v svojem ali v imenu podjetja uporablja spletne storitve ali PROGRAMSKO OPREMO.

II. REGISTRACIJA

Predpogoj za koriščenje brezplačnih in plačljivih storitev, ki jih na spletnem mestu ponuja izvajalec je registracija, naročilo ali sklenitev pogodbe. Naročnik se zavezuje da bo ob registraciji na spletnem mestu in za uporabo PROGRAMSKE OPREME navedel lastne resnične podatke. V nasprotnem primeru gre za hujšo kršitev, za katero je naročnik odškodninsko in kazensko odgovoren. Z registracijo se naročnik strinja, da se ga po e-mailu, ki ga navede ob registraciji, obvešča o novostih, dopolnitvah, spremembah in akcijah.

III. UPORABA

Naročnik sme uporabljati PROGRAMSKO OPREMO izključno v namen s katerim je bila razvita in na zakonit način. Prepovedana je zloraba PROGRAMSKE OPREME za nezakonite in škodljive namene, kot npr. sistematično ročno ali programsko zbiranje podatkov na spletnih straneh, “vdiranje v PROGRAMSKO OPREMO”. Naročnik se zavezuje, da PROGRAMSKE OPREME, omrežja in storitev interneta ne bo uporabljal zlonamerno. Izvajalec ima pravico naročniku, za katerega obstaja utemeljen sum, da se iz njegovega priključka izvajajo določene mrežne aktivnosti s ciljem zasičenja omrežne povezave in/ali preobremenitve internetnega omrežja ali produkta ter ogrožajo varnost in/ali delovanje računalnikov oz. opreme izvajalca ali računalnikov tretje osebe, nemudoma in brez predhodnega opozorila prekiniti povezavo in onemogočiti dostop do PROGRAMSKE OPREME, dokler kršitev ni odpravljena. Takšno ravnanje naročnika pomeni hujšo kršitev, za katero je odškodninsko in kazensko odgovoren.

IV. PODPORA

Podpora se vrši na podlagi veljavne pogodbe o podpori in osveževanju. Naročnik, ki ima poravnane vse zapadle obveznosti po pogodbi o podpori in osveževanju je upravičen do:

 

– podpore pri uporabi in delovanju PROGRAMSKE OPREME,

– odprave napak,

– pomoči pri implementaciji novih funkcionalnosti,

– telefonske podpore,

– podpore po elektronski pošti na naslovu podpora@revolver.si,

– podpore na daljavo z uporabo internetne tehnologije in PROGRAMSKE OPREME.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu v najkrajšem možnem času, ki ne sme biti daljši od 3 delovnih dni, prijavil motnje v delovanju PROGRAMSKE OPREME in s tem izvajalcu omogočil pravočasno odpravo motenj.

VI. NAČIN SPOROČANJA NAPAK IN ODZIVNI ČASI PRI ODPRAVLJANJU NAPAK

Pravilna je tista prijava napake, ki jo naročnik posreduje izvajalcu po elektronski pošti podpora@revolver.si. Odzivni čas ob prejemu prijave napake, glede delovanja funkcionalnosti PROGRAMSKE OPREME je 48 delovnih ur od trenutka, ko izvajalec prejme prijavo napake. Odzivni čas teče v okviru delovnega časa izvajalca in je čas, ki preteče od trenutka prijave do trenutka vzpostavitve neposrednega kontakta z naročnikom. V odzivnem času izvajalec in naročnik ugotovita utemeljenost prijave napake in določita termin za odpravo napake. Rok za odpravo napake ne vključuje odzivnega časa. Naročnik mora pri prijavi izvajalcu posredovati naslednje podatke:
– naziv družbe,
– številko pogodbe,
– ime in telefonsko številko pooblaščene osebe za komuniciranje z izvajalcem,
– podroben opis in specifikacijo konkretne napake.

VII. IZVAJANJE STORITEV IN KOMUNIKACIJA

Izvajalec storitev izvršuje v rednem delovnem času od ponedeljka do petka od 8:00 do 15:00. Za delo izven rednega delovnega časa je potreben vnaprejšen dogovor. Komunikacija naročnika z izvajalcem je po elektronski pošti podpora@revolver.si

VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec zagotavlja, da:
– PROGRAMSKA OPREMA deluje tako, kot je opisano v uporabniških navodilih,
– bo uporabniška navodila objavil na spletni strani,
– ima PROGRAMSKA OPREMA funkcionalnosti navedene v uporabniških navodilih in je izdelana v skladu s pravili stroke,
– bo po prejemu naročila in plačila za pravico do uporabe licence izvršil LICENCIRANJE PROGRAMSKE OPREME pri naročniku.

Izvajalec se zavezuje, da:
– si bo prizadeval pravilno prijavljene napake odpraviti v najkrajšem možnem času,
– bo vodil evidenco del, ki jih bo opravil.

Pravice izvajalca so:
– naročniku onemogočiti uporabo PROGRAMSKE OPREME v primeru kršitev določil iz pogodbe ali splošnih pogojev poslovanja in v primeru zamude s plačilom, do prenehanja kršitev oziroma poplačila vseh zapadlih obveznosti,
– odločanje o tem, ali in kdaj bo spremembe in izboljšave vgradil v PROGRAMSKO OPREMO.

IX. PLAČILO IN STROŠKI UPORABE PRODUKTA

Izvajalec omogoča uporabo PROGRAMSKE OPREME po vnaprej določeni ali dogovorjeni ceni z naročnikom. Podporne storitve, ki jih izvaja izvajalec se obračunavajo v 30 minutnih intervalih, pri čemer šteje vsak začet interval. Cene podpornih storitev so določene v ceniku izvajalca, ki je objavljen na spletni strani izvajalca. 1 ura podpornih storitev v rednem delovnem času izvajalca (od 8.00 do 15.00 od ponedeljka do petka) šteje kot 1 ura podpornih storitev. 1 ura podpornih storitev izven rednega delovnega časa izvajalca (od 6.00 do 8.00 ter od 15.00 do 22.00 od ponedeljka do petka), se obračunajo tako, da se osnovna cena iz cenika izvajalca poveča za 30%. 1 ura podpornih storitev v nočnem času (od 22:00 do 06.00 od ponedeljka do petka) in ob dela prostih dnevih, se cena storitve obračuna tako, da se osnovna cena iz cenika izvajalca poveča za 50%. Izvajalec je upravičen do povrnitve potnih stroškov in časa na poti, kadar izvaja podporo na lokaciji naročnika, po veljavnem ceniku izvajalca in v trenutnku izvajanja določeni kilometrini v URL RS. Izvajalec do 8. delovnega dne vsak mesec za pretekli mesec naročniku izstavi račun v valutnem roku 30 dni. V primeru zamude pri plačilu računa je izvajalec upravičen do zakonskih zamudnih obresti. Če naročnik ni poravnal vseh zapadlih obveznosti do izvajalca, izvajalec ni dolžan izvajati podpornih storitev, osveževanja in drugih dogovorjenih storitev. Vračilo plačila ni mogoče, če je bila PROGRAMSKA OPREMA že uporabljena.

X. VAROVANJE DOSTOPA, ZAUPNOST IN ZAŠČITA PODATKOV

Izvajalec se obvezuje, da bo varoval osebne in poslovne podatke svojih naročnikov. V ta namen izvajalec uporablja različne varnostne tehnologije, ki pomagajo zaščititi podatke pred nepooblaščenimi osebami. Podatki se hranijo na strežnikih, ki se nahajajo v varovanih objektih in do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Izvajalec je upravičen za svoje potrebe voditi statistiko dostopov in uporabe produkta. Izvajalec bo uporabil vse možne tehnične in ekonomične dopustne ukrepe, da bo zaščitil poslovne podatke naročnika pred nedovoljenim dostopom tretje osebe. Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja, če tretji osebi uspe priti do teh podatkov, na kakršenkoli način, nelegalen (npr. vlom) ali legalen (npr. odločba sodišča). Izvajalec ni odgovoren, če dopusti dostop državnim in drugim organom, ki imajo na podlagi veljavne zakonodaje RS pravico do dostopa do teh podatkov. Izvajalec bo poskrbel, da bodo vsi interni sodelavci seznanjeni s postopki in pravili varovanja podatkov. Naročnik se zavezuje, da bo svoje poslovne podatke varoval tako, da jih bo dnevno varoval na izmenljivem mediju. Naročnik je zadolžen za shranjevanje in arhiviranje izmenljivih medijev z varnostnimi kopijami podatkov. Hkrati se zavezuje poskrbeti za varno shranjevanje vseh svojih uporabniških imen in gesel in jih ne bo v nobenem primeru posredoval drugim pravnim ali fizičnim osebam. V primeru, da pride do izgube ali kraje gesel je naročnik dolžan o tem takoj obvestiti izvajalca, ki lahko dodeli novo geslo in pomaga pri izsleditvi vdora v njegove podatke. V primeru neupoštevanja pravil varovanja dostopnih gesel naročnik sam nosi odgovornost za vso škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi uničenja njegovih poslovnih podatkov ali zaradi razkritja le teh.

XI. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Izvajalec izjavlja, da so vsi podatki in storitve, ki jih ponuja s PROGRAMSKO OPREMO, na voljo takšni kot so, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri naročnikovem delu oziroma za njegov namen. Naročnik uporablja podatke na izvajalčevih spletnih straneh na lastno odgovornost. Izvajalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno nastalo škodo, ki je ali bi lahko naročniku nastala zaradi uporabe podatkov in/ali storitev na izvajalčevih spletnih straneh oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na spletnih straneh izvajalca. Izvajalec si prizadeva PROGRAMSKI OPREMI zagotoviti popolno tehnično delovanje. Izvajalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi bila posledica obratovalnega zastoja ali izgube na dohodku ali dobičku, prav tako ne nosi odgovornosti za izgubo podatkov in škodo, katero bi povzročile motnje ali prekinitve v delovanju PROGRAMSKE OPREME iz različnih vzrokov. Izvajalec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja naročnika. Izvajalec ne prevzema odgovornosti za posredno ali neposredno škodo

XII. POVEZAVE NA DRUGE SPLETNE STRANI

Nekatere povezave s spletne strani izvajalca vodijo na druge spletne strani, ki jih izvajalec ne upravlja, ne nadzoruje niti ne preverja njihove vsebine. Izvajalec ponuja te povezave naročniku le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij s strani izvajalca in ne pomenijo nobenih povezav med izvajalcem in naročnikom teh povezanih spletnih strani. Izvajalec ne odgovarja za morebitno nastalo škodo zaradi obiska teh spletnih strani.

XIII. AVTORSKE PRAVICE

Vsa vsebina, ki jo vsebuje PROGRAMSKA OPREMA ali jo lahko vsebuje PROGRAMSKA OPREMA v prihodnosti vključno z vsemi slikami, fotografijami, videi, vodniki, zvočnimi posnetki, drugimi besedili, članki, tekstom, logotipi in/ali katerimi koli drugimi oblikami intelektualne lastnine je v lasti izvajalca. Naročnik ne sme kopirati dokumentacije, ki spremlja ali je del PROGRAMSKE OPREME, vse v skladu z varstvom avtorskih in sorodnih pravic določenih z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah RS.

XIV. IZBIRA PRAVA, SODNA PRISTOJNOST IN KRAJEVNA PRISOTNOST SODIŠČA

Za vsa razmerja med izvajalcem in naročnikom velja zakonodaja Republike Slovenije. Spori izvirajoči iz pogodbe o nakupu pravice do uporabe licence, pogodbe o podpori in osveževanju, osveževalne pogodbe, splošnih pogojev in drugih pogodb sklenjenih z izvajalcem, se rešujejo sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev ni mogoča je za reševanje sporov nastalih iz razmerja med izvajalcem in naročnikom izključno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu v RS.

XV. KONČNE DOLOČBE

Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja, cenika in drugih sprememb brez predhodnega soglasja naročnika. V primeru, da se naročnik ne strinja s spremembami lahko odpove pogodbeno razmerje, sicer se šteje, da spremembam ne nasprotuje in postanejo zanj zavezujoče. V primeru nespoštovanja določil splošnih pogojev lahko katerakoli pogodbena stranka odstopi od pogodbe v roku 60 dni. Odpovedni rok prične teči z dnevom prejema pisnega obvestila, da želi pogodbena stranka odstopiti od pogodbe. Pogodbeni stranki lahko odstopita od pogodbe brez odpovednega roka v primeru hujših kršitev pogodbe ali splošnih pogojev poslovanja. Kadar so v pogodbi ali splošnih pogojih poslovanja opredeljeni roki, v katerih se mora izvajalec odzvati oziroma opraviti ali začeti opravljati določeno storitev, si izvajalec pridržuje pravico do daljših rokov v primeru okoliščin, ki ne izvirajo iz sfere izvajalca, v primeru, če naročnik ne zagotovi ustreznih pogojev za delo ali v primeru, da naročnik ni dokončal svojih nalog, kot izvirajo iz splošnih pogojev, pogodbe o podpori, pogodbe o nakupu pravice do uporabe licence PROGRAMSKE OPREME. Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spremembe pogodbe in dopolnitve sklepali s soglasjem v pisni obliki aneksa k pogodbi. Splošni pogoji poslovanja so navedeni na spletni strani izvajalca in naročnik je z njimi seznanjen ob podpisu pogodbe.

V Slovenj Gradcu, dne 3.1.2021 Revolver d.o.o.

 

 

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:

REVOLVER d.o.o. 
oglaševalska agencija

Legen 19
2380 Slovenj Gradec
Tel: +386 40 225 539
e-pošta: info@revolver.si

Revolver - imate idejo? Pišite nam!Imate idejo? Želite nasvet?
Pokličite nas ali nam pišite, z veseljem vam bomo odgovorili.