Posodobljeno 15.3.2021: POZOR! Vavčerji so trenutno zaprti. V kolikor želite biti obveščeni o njihovem vnovičnem odprtju in možnostih koriščenja, izpolnite obrazec na tej strani.

Vrnitev vavčerjev za digitalni marketing smo dolgo pričakovali, saj so v preteklem letu omogočili izvedbo kar nekaj čudovitih projektov. Nekaj naših projektov najdete tudi med našimi referencami.

S pomočjo vavčerja lahko gospodarske družbe, samostojni podjetnik ali zadruge pridobite kar 60 % sofinanciranje za izdelavo nove spletne strani ali trgovine.

Za vas smo povzeli seznam najnovejših aktualnih sprememb v povezavi s pridobivanjem in koriščenjem vavčerjev.

Kaj je novega?

 1. Sprememba iz »izplačila v odobritev«: V posameznem letu se odobri za največ 30.000,00 EUR sredstev.
 2. K vlogi je potrebno priložiti obrazec – Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS, saj FURS preveri, če ima kandidat poravnane vse davčne obveznosti (za razliko od lanskega leta kjer je bilo potrebno FURS-ova potrdila priložiti).
 3. Zamenjava zunanjega izvajalca je mogoča le ob predhodnem pisnem soglasju Slovenske podjetniškega sklada (SPS).

Splošne informacije

Komu so vavčerji namenjeni?

Vavčerji so odprti za obe kohezijski regiji, torej za celotno Slovenijo. Vendar pohitite s prijavo oziroma oddajo vloge, saj je hitrost črpanja sredstev med regijama različna. Ko so sredstva za določeno regijo izčrpana, vloge za koriščenje vavčerja ni več mogoče oddati.

Kot že prejšnje leto se za koriščenje vavčerja lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja (MSP), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo: gospodarske družbe, s.p., zadruge, ob tem pa velja, da:

 • Imajo sedež v RS (vpisan v PR), sedež v Kohezijski regiji Vzhodna oz. Zahodna Slovenija,  pri čemer sedeža ni mogoče preseliti v drugo regijo od podpisa pogodbe do oddaje zahtevka,
 • Imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega (šteje tudi nosilec dejavnosti v s.p., zavarovalna osnova) oz. minimalno število zaposlenih navedeno v posameznem javnem pozivu,
 • imajo poravnane obveznosti (davki, prispevki, oddani vsi obrazci; kar preverja FURS)
 • opravljajo gospodarsko dejavnost, razen proizvodnje kmetijskih proizvodov in akvakulture.

Za vse subjekte, ki se prijavljajo na razpis, velja prepoved dvojnega financiranja.

Kaj se sofinancira?

S pomočjo vavčerjev pridobite sofinanciranje upravičenih nastalih in plačanih stroškov ustrezno izbranih zunanjih izvajalcev (storitev). Financiranje pridobite na podlagi oddanega zahtevka, h kateremu priložite potrebne priloge (računi idr. dokazila, določena v pozivni dokumentaciji).

Pri sofinanciranju velja, da:

 • DDV ni upravičen strošek, prijavitelj ga krije iz lastnih sredstev,
 • na podlagi zahtevka se povrne do 60 % upravičenih stroškov,  min. 40 % upravičenih  stroškov in DDV krije prijavitelj sam,
 • za vsak vavčer določen minimalni in maksimalni znesek povračila. Za novo spletno stran lahko tako prejmete do 1500 € sofinanciranja, za novo spletno trgovino do 2500 € financiranja, za rezervacijsko platformo do 2500 €.

Postopek pridobitve vavčerjev

Postopek pridobitve ima še vedno 8 korakov, z nekaterimi spremembami.

 1. Objava javnega poziva na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada in v Uradnem listu, kjer si lahko preberete vse o pogojih, postopkih in pravicah v zvezi z koriščenjem vavčerjev.
 2. Izpolnitev vloge za koriščenje vavčerja. Pri izpolnjevanju vloge se lahko po brezplačno pomoč obrnete na SPOT točko. Svetovalci SPOT točke vam pomagajo pripraviti vlogo, razložijo, kaj pomeni posamezno določilo javnega poziva, kaj je potrebno vpisati v posamezno polje na obrazcih, ipd. V kolikor pa se odločite, da bo Agencija Revolver izvajalec vašega projekta, pa vam z nasveti pri izpolnjevanju pomagamo tudi mi.
 3. Oddaja vloge je letos spremenjena. Podjetje odda poenostavljeno vlogo preko portala e-vavčer. Za oddajo vloge je potrebno dvofaktorsko podpisovanje. Po oddaji vloge boste prejeli e-pošto s povezavo do dvofaktorskega podpisovanja na kateri zaženete postopek podpisovanja. Postopek podpisovanja poteka tako, da na svojo mobilno številko prek SMS prejmete enkratno geslo, ki ga uporabite za prijavo v portal, kjer lahko pregledate svojo vlogo in jo digitalno podpišete.
 4. Obdelava vloge, kjer SPS in FURS preverita izpolnjevanje pogojev prijavitelja.
 5. Elektronski podpis pogodbe z digitalnim potrdilom.
 6. Izvedba. V tem koraku sodelujete s svojim izvajalcem za uspešno izvedbo projekta.
 7. Oddaja zahtevka, h kateremu priložite vsa potrebna dokazila (op. računi
 8. Izplačilo.

Pri Agenciji Revolver lahko koristite vavčer za digitalni marketing ali vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Če se sprašujete, kateri vavčer je pravi, naj pojasnimo na kratko: prek vavčerja za digitalni marketing pridobite sofinanciranje pri izdelavi nove spletne strani, spletne trgovine, mobilne aplikacije ali rezervacijske platforme, prek vavčerja za dvig digitalnih kompetenc pa pridobite sofinanciranje za udeležbo oz. izvedbo strokovnega usposabljanja.

Vavčer za digitalni marketing

Namen vavčerja za digitalni marketing je spodbuditi MSP k uvajanju digitalnega marketinga za  povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov MSP. Prek vavčerja za digitalni marketing je mogoče pridobiti sofinanciranje za:

 • nove spletne strani  (vklj. z mobilno prilagoditvijo) in testiranjem: od 500 do 1.500 €
 • nove mobilne aplikacije in testiranjem: od 500 do 2.000 €
 • novo lastno spletno trgovino: od 500 do 2.500 €
 • novo lastno rezervacijsko platformo: od 500 do 2.500 €

Sofinanciranje je mogoče pridobiti samo 1-krat za vsako aktivnost v celotnem obdobju; skupaj pa največ do 8.500 EUR. Ob koriščenju vavčerja mora prijavitelj poskrbeti, da za stroške, za katere želi pridobiti vavčer,  ni/ne bo prejel  nepovratnih sredstev iz drugih javnih virov (npr. razpis SPIRIT Slovenija za razvoj elektronskega poslovanja na tujih trgih) – to je prepoved dvojnega financiranja.

Pri koriščenju vavčerja je pomembno tudi to, da končni izdelek (npr. spletna stran ali spletna trgovina) ni nastal pred oddajo vloge. Upravičeni stroški, za katere lahko prejmete sofinanciranje, so upravičeni stroški zunanjega izvajalca, izbranega gospodarno, pod tržnimi pogoji iz Kataloga strokovnjakov DIH Slovenija, in sicer za storitve, ki ustrezajo minimalnim zahtevam, objavljenim na spletni strani DIH Slovenija.

Oddaja vloge:

Popolno vlogo prijavitelja sestavljata v celoti izpolnjen elektronsko podpisan prijavni list ter obrazec –  Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS. Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezno prilogo in ga odda z digitalnim potrdilom.

Izplačilo:

 • Zahtevek za plačilo (6 mesecev): do 60 %
 • Dokazila: pozitivno mnenje DIH Slovenija da izdelek ustreza minimalnim pogojem poziva + povezave na spletne strani

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Z vavčerjem za dvig digitalnih kompetenc lahko pridobite sofinanciranje upravičenih stroškov, ki so nastali od 12.2.2021 dalje. Sem sodijo stroški usposabljanja, ki so:

 • stroški enega ali več zunanjih izvajalcev (brez DDV),
 • nastali in plačani v 6 mesecih od podpisa pogodbe s SPS.

Oddaja vloge vključuje:

 • elektronsko podpisan prijavni list,
 • obrazec –  Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS.

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezno prilogo in ga odda z digitalnim potrdilom. Zahtevku za povračilo stroškov usposabljanja je treba priložiti:

 • račun(-e) (enega ali več) zunanjih izvajalcev za opravljeno usposabljanje
 • dokazila o plačilu računov zunanjih izvajalcev
 • fotokopije potrdil o usposabljanju za vsakega udeleženca
 • ponudbo izbranega zunanjega izvajalca
 • dokazilo, da je udeleženec zaposlen pri prijavitelju (izjava zakonitega zastopnika)
 • Potrjen obrazec št.1 s strani DIH Slovenija.

Povečajte konkurenčnost, dodano vrednost ali prihodke svojega podjetja! Izkoristite vavčer za digitalizacijo. Pokličite nas ali nam pišite in skupaj preverimo, kakšne so možnosti koriščenja vavčerja in izvedbe želenega projekta.